เพราะเราคือส่วนหนึ่งของสังคมไทย เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในประเทศ และนี่คือจุดเริ่มต้นในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับเราทุกคน

กลุ่มเซ็นทรัล มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ยั่งยืน เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ลูกค้า คู่ค้า ธุรกิจ และประเทศชาติ

เป้าหมายของเรา

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งห้างสรรพสินค้าแห่งแรกในประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้ กลุ่มเซ็นทรัลยังคงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคม เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย แม้วันนี้เราจะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล แต่ความรับผิดชอบต่อสังคมก็ยังเป็นเรื่องสำคัญที่เราไม่เคยเพิกเฉย

คติของเรา

ค่านิยมของกลุ่มเซ็นทรัล ได้ฝังรากลึกมาจากคุณเตียง จิราธิวัฒน์ ผู้บุกเบิกธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัลตั้งแต่ยังเป็นเพียงร้านขายสินค้าทั่วไปในกรุงเทพฯ เมื่อ 70 กว่าปีก่อน และยังเป็นผู้วางรากฐานของครอบครัว จนกลายมาเป็นหลักยึดเหนี่ยวในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการวางแผนที่สมเหตุสมผล, ความปรารถนาที่เป็นไปได้ และความยืดหยุ่นที่จะเผชิญกับความท้าทายอยู่เสมอ

การมีส่วนร่วมในสังคม

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย กลุ่มเซ็นทรัลให้ความสำคัญกับทุกความต้องการของลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้าทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ ชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ เพราะเราทราบดีว่าความสำเร็จ ของกลุ่มเซ็นทรัล ย่อมมาจากสังคมไทยที่แข็งแรง

องค์กรของเรา

เราจัดทำโครงการที่มุ่งเน้นการดูแลลูกค้า และการทำประโยชน์เพื่อสังคม ภายใต้ชื่อ “เซ็นทราลิตี้” โดยแต่งตั้งทีมเซ็นทราลิตี้ให้ประจำในทุกจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานกับชุมชนในท้องที่และทำงานใน 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ ด้านประสบการณ์ของลูกค้า, ด้านพนักงานสัมพันธ์ และด้านการสร้างคุณค่าร่วมกัน ซึ่งได้ริเริ่มโครงการต่างๆมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนทั่วไทย

หนทางสู่ความยั่งยืน

เราเชื่อมั่นว่า สังคมที่เข้มแข็งจะช่วยผลักดันให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน เราจึงยึดหลักการ และวางยุทธศาสตร์ที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองในทุกที่ที่เราทำธุรกิจ เพราะเมื่อคนในสังคม ชุมชน และประเทศชาติก้าวไปข้างหน้า ธุรกิจของเราก็จะเดินหน้าสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนเช่นกัน

ดูเพิ่มเติม

โครงการเซ็นทรัลทำ

โครงการเซ็นทรัลทำ คือโครงการที่ต่อยอดมาจากวิสัยทัศน์ในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างธุรกิจ และสังคม เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็งตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ

ดูเพิ่มเติม

รายงานด้านความยั่งยืน

กลุ่มเซ็นทรัล ยึดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นแกนหลักในการจัดทำกลยุทธ์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเรามีการจัดทำรายงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมาย และโครงการเพื่อความยั่งยืนของเราสอดคล้อง และประสบความสำเร็จในทุกกลุ่มธุรกิจ

การทำเพื่อสังคม

ผู้ก่อตั้ง และเจ้าของหลักของกลุ่มเซ็นทรัล อย่างครอบครัวจิราธิวัฒน์ ได้จัดตั้งมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ เพื่อเป็นมูลนิธิที่ไม่มุ่งเน้นแสวงหากำไร แต่มุ่งมั่นที่จะทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการช่วยเหลือสังคมไทยอย่างเต็มความสามารถ